ILMU SIFAT 20 (Mazhab Asy'ariah - Muturidiah)

Ilmu Usuluddin  lebih terkenal dengan nama Ilmu Sifat 20 juga dikenali pada asalnya sebagai Mazhab Asy’ariah-Maturidiah. Mazhab ini telah menguasai dakwah keimanan dunia Islam sekitar 1,000 tahun  lampau. Aliran atau mazhab ini diasaskan oleh Abu Hassan al-Asy’ari yang lahir pada 260 H., kira-kira 55 tahun setelah Imam Asy-Shafi’i meninggal dunia dan sekitar 4 tahun selepas Imam Bukhari meninggal dunia.

Ilmu Kalam adalah untuk menjelaskan Akidah Islam mengikut tafsiran golongan falsafah dan lojik akal, di samping dalil-dalil naqli iaitu al-Quran dan Hadis yang bertujuan untuk menjawab tuduhan yang ditimbulkan oleh pihak yang menyeleweng seperti kaum Mu’tazilah, kaum Jabariyyah, kaum Qadariyyah dan lain-lain. Sebaliknya, Akidah Islam yang syumul telah dijelaskan secara menyeluruh dan tercakupi di dalam al-Quran, Hadis dan ucapan para sahabat r.a. yang mendengar secara langsung perkataan Nabi s.a.w.

1. Sejarah Munculnya Ilmu Kalam

Pada zaman Abbasiyyah, telah  banyak  berlaku   perbahasan di dalam  aspek  akidah   termasuk   perkara-perkara  yang  tidak  wujud   pada  zaman  Nabi s.a.w.  atau   zaman  para  sahabat r.a. Apabila   berlaku   perbahasan    tentang    aspek  akidah   secara meluas  dalam   kalangan  ummah, maka   telah muncullah   satu   ilmu  baru  dalam  Islam yang   diberi  nama  ilmu  Kalam.  Ilmu  ini  muncul  dan   berkembang   atas   sebab-sebab  dalaman  dan luaran.

Ilmu Kalam adalah  displin ilmu  yang  mengandungi berbagai-bagai hujah-hujah tentang  Akidah Islam  dengan menggunakan pendekatan falsafah atau  dalil-dalil  akli (lojik akal) di samping dalil-dalil  naqli, iaitu al-Quran  dan  Hadis   untuk menim- bulkan  keyakinan   dalam   mengesakan   Allah  S.W.T.,     agar   terhindar  dari pelbagai mazhab akidah yang menyimpang.
Menurut Ibnu Khaldun, ilmu Kalam adalah ilmu yang memuat hujah-hujah untuk mempertahankan Akidah  Islam dengan menggunakan dalil-dalil akli, serta memuat pula bantahan terhadap orang yang mengingkarinya, tetapi ianya  berbeza pandangan dengan pemahaman golongan al-salaf dan Ahlus Sunnah.

Allah S.W.T berfirman:
كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
Maksudnya:
“Adalah mereka seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang  tebal.”                              (Surah al - Jumu’ah, ayat: 5)

Imam Malik bin Anas berkata:
“Penganut bid’ah ialah orang-orang yang membicarakan masalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kalam Allah, ilmu Allah dan qudrah Allah. Mereka tidak mahu bersikap diam (tidak memperdebatkan) hal-hal berkaitan sebagaimana para sahabat dan tabi’in yang tidak membicarakannya.”

Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang ilmu Kalam dengan katanya:                                             
“Itu adalah ucapan ahli falsafah. Kamu harus mengikut Hadis Nabi s.a.w. dan metode para ulama al-salaf. Jauhilah setiap hal yang baru kerana hal itu adalah bid’ah.”

Seterusnya beliau berkata:
“Yang dibicarakan adalah masalah sifat-sifat dan jisim Allah. Mereka yang berdebat dalam ilmu Kalam, pada mulanya mereka bersatu pendapat dan agama mereka satu. Namun syaitan mengganggu mereka (was-was syaitan) sehingga mereka bermusuhan dan berbeza pendapat.”

Imam Ahmad bin Hanbal berkata:
“Janganlah kamu bersama majlis ilmu dengan ahli Kalam, walaupun ia membela Sunnah. Ini kerana semua urusannya tidak akan membawa kebaikan.”
Ilmu Kalam disebut juga ilmu Tauhid kerana pokok perba- hasannya dititikberatkan kepada keesaan Allah, zat-Nya maupun perbuatan-Nya. Selain itu, ilmu Kalam disebut juga ilmu Usuluddin kerana pokok perbahasannya meliputi persoalan-persoalan mendasar di dalam agama. Ada juga yang menyebut ilmu Kalam sebagai ilmu Akidah kerana banyak membicarakan persoalan-persoalan akidah dan dasar-dasar ajaran agama.

Ulama ilmu Kalam disebut mutakallimin. Golongan ini dianggap sebagai kelompok tersendiri yang menggunakan akal  dalam memahami nas-nas agama untuk mempertahankan keyakinannya. Mereka berbeza dengan golongan Hanbali  yang berpegang teguh pada keyakinan (iktikad) golonga  al-salaf. Golongan Mutakallimin  juga berbeza dengan golongan Tasawuf yang diasaskan menerusi amalan kerohanian (berzikir mengingati Allah terus menerus dan ber’uzlah) dan pencapaian pandangan mata hati (basirah).

Khalifah   al-Ma’mun   sendiri   memihak  kepada   golongan Mu’tazilah  dan  memerangi  golongan Muhaddisin (ahli Hadis)  yang dipimpin  oleh  Imam  Ahmad  bin  Hanbal.  Lebih dari itu, dasar memihak kepada  golongan  ahli Kalam itu diteruskan oleh penggantinya,  iaitu Khalifah   al-Mu’tashim   yang   melakukan pelbagai  kezaliman   terhadap  para   tokoh ulama  Islam yang  tidak bersetuju dengan aliran (mazhab) akidah pemerintah.

Ilmu Kalam  yang diasaskan oleh mazhab Mu’tazilah yang mengutamakan logik akal telah hilang pengaruhnya setelah Al-Watsiq  di angkat menjadi khalifah Abbasiyyah (842 M. - 845 M.). Pada peringkat awal mazhab ini, munculnya tokoh-tokoh hebat  seperti Washil bin Atha’,  Amar bin Ubaid, al-Nazzham, al-‘Allaf  yang pintar dengan ketajaman idea dan mampu mena- rik perhatian golongan muda. Inilah golongan yang terpengaruh dengan falsafah Yunani yang mengagungkan akal dan meyakini manusia mampu menciptakan sendiri perbuatannya serta memiliki pilihan dan kehendak yang mutlak, di samping tidak mengimani qadha’ dan qadar. Telah diakui bahawa mazhab Mu’tazilah ini terkenal dengan ketajaman pandangan, keluasan pemikiran dan penyelidikan. Bahawasanya hujah-hujah mereka adalah natijah-natijah ilmiah yang lebih hampir kepada logik akal dan para penuntut ilmu lebih tertumpu kepada mazhab ini.

Wasil memisahkan diri dari pengajian gurunya, al-Hasan al-Basri  kerana beliau tidak lagi bersetuju dengan gurunya dalam beberapa masalah dan oleh kerana itu dia dan pengikutnya dikenali sebagai al-Mu’tazillah (kumpulan yang memisahkan diri). Aliran atau mazhab Mu’tazilah ini menjadi mazhab resmi pemerintahan kerajaaan Islam Bani Abbasiyyah pada masa al-Ma’mun, al-Mu’tashim dan al-Watsiq menjadi khalifah.

Selain itu muncul kelompok al-Jabariyyah yang dipelopori oleh Juhm bin Shafwan dan oleh kerana itu kumpulan ini dikenali sebagai al-Juhmiyyah. Kumpulan ini merupakan aliran yang sama sekali bertentangan dengan mazhab Mu’tazillah. Mereka menafikan sama sekali adanya kehendak dan kebebasan memilih pada diri manusia seperti bulu ayam yang berterbangan di udara dan ditiup angin ke sana ke mari tanpa wujud sebarang kebebasan memilh.

Kemudian muncul pula kelompok al-Murji’ah yang dipelopori oleh Yunus bin ‘Aun an-Numairi dan kumpulan ini dikenali sebagai al-Yunusiyyah. Antara pemuka kumpulan ini ialah Ghassan al-Kufi dan ‘Ubaid al-Mukta’ib. Antara kenyataan mereka bahawa kemaksiatan tidaklah membahayakan selagi masih ada iman, sebagaimana perbuatan ibadat tidak mendatangkan manfaat selagi masih disertai kekufuran.

Begitu juga sejarah awal kemunculan perbezaan mazhab Fiqah, seperti mazhab Abu Hanifah, Malik, al-Syafi’i, Ahmad bin  Hanbal, Sufyan al-Tsauri, Abu Tsaur, al-Auza’i, al-Laits bin  Sa’ad dan lain-lain. Namun kemudian umat Islam hanya berpegang pada empat mazhab sahaja iaitu Hanafi, Malik, Hanbali dan al-Syafi’i. Mereka juga bersama berjuang menghadapi kelompok-kelompok yang sesat yang didokong kuat oleh khalifah Islam sendiri.

Sebailknya, penganut Mazhab Hanbali dan Muhaddisin (ahli Hadis) setelah kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal tidak menampakkan tokoh yang hebat dan berwibawa. Oleh itu, Mazhab Mu’tazillah lebih menampakkan keunggulannya dalam majlis-majlis debat dan kajian. Kebanyakan umat Islam terpukau dengan Mazhab Mu’tazilah dan falsafahnya. Orang-orang yang berfalsafah ini  mempermainkan al-Quran dan Akidah Islam. Mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu dan fikiran-fikirannya sehingga aliran/mazhab baru itu menquduskan (mensucikan) akal dan menggunakannya sehingga dalam masalah-masalah kenabian dan keimanan dengan yang ghaib. Muhaddisin, al-Hanabilah (pengikut mazhab Hanbali),  ahli-ahli Zuhud dan Fuqaha tidak dapat membendung aliran ini.

Dalam suasana ini muncul Abu al-Hasan bin Ismail al-Asy’ari muncul dan mampu menyingkap penyelewengan-penyelewengan dan kecacatan-kecatatan Mazhab Mu’tazilah. Dilahir kan di Basra pada 270 H. Beliau membesar dan menerima ilmu-ilmu dari shaikh Mu’tazilah pada zamannya, iaitu Abu Ali Al-Jaba’i. Beliau menjadi pembantu dan orang kepercayaan Abu Ali selama empat puluh tahun, dan sentiasa membela mazhab Mu’tazilah.

Abu Al-Hasan Al-Asy’ari menyedari penyelewengan-penyelewengan mazhab Mu’tazillah dan bertindak meninggalkan mazhab itu dan menjadi pembela ke atas akidah umat Islam. Beliau menegakkan dalil-dalil akal (ilmu Kalam) ke atas akidah Ahlus Sunnah, berdebat dengan ulama-ulama Mu’tazilah dan orang-orang yang berfalasafah akidah demi akidah.

Dalam madrasah pemikiran Abu al-Hasan al-Asy’ari telah lahir ulama-ulama pilihan dan mutakallimin terkemuka. Ilmu dan kefahaman mereka telah menguasai dunia Islam dalam satu tempoh masa dengan peralihan daripada mazhab Mu'tazilah. Antara ulama-ulama tersebut ialah:
1)     Al-Qadi Abu Bakar al-Baqilani (403 H)
2)     Shaikh Abu Ishaq Al-Isfairani (418 H)
3)     Imam Al-Haramain Al-Juwaini (478 H)

Setelah berlalu satu tempoh, Mazhab Asy’ariah telah hilang keaktifan dan pengaruh di kalangan ummah, maka taqlid telah bermaharajalela di kalangan pelajar madrasah. Kemudian muncul pula golongan falsafah yang menterjemah kitab-kitab mantiq dan falsafah dari bahasa Siryani, Yunani dan Parsi ke dalam bahasa Arab, iaitu kitab-kitab theologi dan metafizik. Ianya menumpukan kepada kajian-kajian tentang ketuhanan yang bercanggah dengan tauhid.

Begitu juga dengan kelahiran golongan batiniyyah yang lebih memudaratkan umat Islam berbanding dengan pengaruh golongan falsafah. Batiniyyah berpegang kepada maksud batin yang disandarkan dari makna-makna zahir al-Quran dan hadis-hadis Nabi s.a.w. Makna-makna itu tidak diketahui oleh orang-orang awam secara nyata dan di sisi orang berakal merupakan simbol-simbol atau isyarat-isyarat kepada hakikat tersembunyi. Orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk mengetahui  rahsia-rahsia, batin-batin dan makna-makna yang dalam dianggap berada di bawah belenggu taklif-taklif syarak. Sebaliknya bagi sesiapa yang meningkat pengetahuannya kepada ilmu batin maka gugurlah taklif ke atasnya dan bolehlah mereka beristirehat dari bebanan-bebanan melaksanakan segala amal soleh.

Imam al-Ghazali menjelaskan perselisihan di kalangan ummah adalah berpunca dari munculnya pelbagai mazhab ilmu Kalam  yang silih berganti menguasi pemerintah/kerajaan Islam. Kata beliau:
“Terjadinya perselisihan faham di antara umat Islam adalah akibat perbezaan akidah mazhab-mazhab ahli  Kalam yang menguasai dunia Islam secara silih berganti  yang telah melahirkan sebahagian pengikut fanatik di kalangan mereka. Ini mengakibatkan berlakunya pertumpahan darah dan keruntuhan negara. Kemudian muncul khalifah kerajaan Islam yang tidak membenarkan  kajian mendalam terhadap ilmu Kalam, tetapi umat Islam menumpukan pula kepada perdebatan dalam perbezaan ilmu Fiqah. Mereka menjelaskan keutamaan secara khusus di antara Mazhab Syafi’i berbanding dengan Mazhab Abu Hanifah tetapi mengabaikan perselisihan dalam Mazhab Malik dan begitulah sebaliknya dengan mazhab-mazhab Fiqah yang lain. Mereka mendakwa bahawa tujuan utama adalah untuk mengistinbat perkara yang sama dalam syari’at. Mereka berterusan dan banyak menyusun karangan hasil dari perdebatan hingga masa kini, dan kami tidak tahu apa yang akan berlaku selepas zaman kami.”

Seterusnya beliau menjelaskan dengan katanya:
“Inilah faktor yang menyebabkan tumpuan kepada perdebatan dan masalah-masalah khilafiyyah (perselisihan) semata-mata. Jika diri pemerintah (khalifah) cenderung berselisih faham dengan seorang imam (tokoh ugama) dari kalangan para ulama maka mufti atau kadi akan cenderung menyokong pemerintah itu dan tidak berdiam diri. Mereka memberi alasan bahawa apa yang mereka sibukkan adalah ilmu agama dan tujuan mereka adalah untuk menghampirkan diri kepada Tuhan sekalian alam.”

Pada 323 H., terjadi pertikaian antara pengikut mazhab Hanbali dengan pengikut Mazhab Hanafi yang menyerang rumah kediaman, merompak dan membakar. Berlaku fitnah besar di antara pengikut mazhab Hanbali dengan pengikut Mazhab Asy’ari sekitar tahun  469 H. sehingga 495 H. kerana mereka meyakini Abu Al-Hasan Asy’ari membela dan menyokong Mazhab Mu’tazilah untuk memusuhi para pengikut Mazhab Hanbali. Ketika Abu Al-Hasan Asy’ari meninggal dunia pada 324 H.,  para pengikutnya terpaksa merahsiakan tempat pengkebumiannya supaya tidak diketahui oleh pengikut Mazhab Hanabali kerana dikhuatiri digali kuburnya. Pada 461 H. terjadi pertikaian di Damsyik antara penyokong kerajaan Islam al-Fathimiyyah di barat dengan penyokong kerajaan Islam Abbasiyyah di timur sehingga ada di antara mereka membakar rumah di antara satu sama lain dan menyebabkan masjid al-Umawiy di Damsyik terbakar. Pada 447 H., pengikut Mazhab al-Syafi’i dan pengikut Mazhab Hanbali saling melakukan serangan, membunuh, mencuri dan merompak disebabkan perbezaan pendapat di antara mereka berkenaan hukum membaca: “Bismillah hi rohma nirrohim” dengan suara yang kuat dalam solat. Pengikut Mazhab al-Syafi’i berpendapat harus membacanya dengan suara yang kuat, manakala menurut pengikut Mazhab Hanbali pula tidak demikian. Demikianlah berlakunya perpecahan dan pertelingkahan di kalangan masyarakat Islam secara berleluasa hingga dewasa kini, dan akidah ummah terus binasa kerana mengabaikan amalan zikrullah.

Nabi s.a.w. telah bersabda yang bermaksud:
“Jarak waktu akan saling hampir, amal akan berkurangan, sifat kedekut akan diturunkan, akan muncul fitnah (cubaan, huru hara) dan akan banyak al-Haraj (kekecohan). Mereka bertanya: Apakah al-Haraj itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: Pembunuhan, pembunuhan.”             (HR Imam Bukhari)
                             
Imam al-Ghazali menegaskan bahawa hujah-hujah ilmu Kalam  adalah  mujadalah  yang tercela dan di dalam kitabnya al-Ihya, beliau tidak meletakkan ilmu ini sebagai aspek ilmu dalam agama. Kata beliau:
“Ketahuilah bahawa hasil yang terkandung dalam ilmu Kalam dan dalil-dalil yang dikemukakkan sudah dijelaskan di  dalam al-Quran dan Hadis-hadis. Apa yang terhasil (hujah) dari kedua sumber itu itu adalah mujadalah (debat) yang tercela  dan ianya adalah bid’ah. Kekeliruan yang terhasil dari perselisihan di antara puak-puak (mazhab-mazhab) yang berlarutan dengan menukilkan pelbagai isu atau idea hanyalah palsu dan hayal. Ianya dipandang rendah martabatnya sekadar untuk diperdengarkan dan kajian yang dilakukan tidak ada kaitan dengan agama.”

Beliau seterusnya menjelaskan bahawa para sahabat r.a. tidak menguasi ilmu Kalam.  Kata beliau:
“Nabi  s.a.w. telah meninggalkan ribuan para sahabat r.a. sebagai ulama Allah. Baginda s.a.w. memuji mereka dan tidak ada di kalangan mereka yang menguasai ilmu  Kalam.” 

Shaikh Abdul Qadir al-Jailani, seorang tokoh Tasawuf yang terkenal di kota Baghdad (w. 565 H.) menjelaskan betapa sukarnya  tarbiyah hati) untuk mencapai kesempurnaan Akidah Islam atau mencapai kesempurnaan hati  dengan katanya:
“Akidah adalah suatu ungkapan yang sederhana. Tetapi pengamalan (proses tarbiyah)  itu adalah suatu kerja yang amat kompleks.”

Sesungguhnya berzikir mengingati Allah menjadi tonggok utama Akidah Islam. Amalan ini membolehkan seseorang Muslim mampu mengenal dan menghampiri diri kepada Allah, di samping merasa kasih dan takut kepada-Nya dan mencapai pelbagai tingkatan iman yang sempurna. Malah, amalan rohani Islam ini merupakan rukun utama yang diketengahkan oleh al-Quran dalam memberikan tasawwur bagi mencapai darjat yang tertinggi atau  darjat ihsan.  Inilah Akidah Islam yang hendak dibentuk dalam diri setiap insan ciptaan Allah  ini. Ini menepati firman Allah S.W.T.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

 Maksudnya:
“Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu al-Quran yang  menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayat petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.”          
                                         (Surah Yunus, ayat: 57)

Allah S.W.T.  juga berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Maksudnya:
“Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita menggembirakan bagi orang-orang Islam.”                                        (Surah al-Nahl, ayat: 89)

Allah S.W.T.  berfirman lagi:

الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Maksudnya:
“Inilah kitab (al-Quran) Kami turunkan dia kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya (keimanan) dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.”                                                      (Surah Ibrahim, ayat: 1)

Perlu ditegaskan bahawa akidah itu adalah wahyu Allah  dan bukan pula ideologi atau hujah-hujah ilmu Kalam (ilmu Sifat 20). Sebaliknya, prinsip Akidah Islam itu adalah diasaskan menerusi amalan zikir mengingati Allah yang dianggap sebagai amalan yang  sangat penting dalam Islam kerana amalan ini adalah wasilah atau jalan  yang menyampaikan seseorang kepada mengenal (makrifah) Allah. Terima sahaja ketetapan Allah  di dalam al-Quran bahawa amalan rohani Islam ini sebagai inti pati dan tonggak utama akidah dengan tidak payah ditokok tambah lagi sebab  Akidah Islam  ini sudah pun sempurna dan lengkap segala-galanya.

Kemudian Imam al-Ghazali menjelaskan bahawa para sahabat r.a.   tidak menghabiskan masa dengan hujah-hujah ilmu Kalam. Kata beliau:
“Akan tetapi...mata hati mereka buta, maka mereka tidak memandang kepada para sahabat r.a.  yang awal itu. Nabi s.a.w. menyaksikan mereka sebagai sebaik-baik makhluk dan mereka juga berhadapan dengan ramai kalangan ahli bid’ah dan hawa nafsu. Tetapi mereka tidak menghabiskan usia dan agama sebagai tujuan untuk pertelingkahan-pertelingkahan dan perdebatan-perdebatan di dalam kesesatannya, maka mereka meninggalkan dan berpaling darinya serta membenci kerana Allah. Tidak membiasakan diri mereka  dengan bermuka-muka dengannya di sepanjang usia, bahkkan mereka mengatakan: “Sesungguhnya kebenaran ialah dakwah kepada Sunnah, dan di antara Sunnah ialah meninggalkan perdebatan  dalam dakwah kepada sunnah, kerana Abu Umamah Al-Bahihi meriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahawa baginda bersabda dengan maksudnya:

 ‘Suatu kaum sesekali tidak tersesat setelah adanya petunjuk yang ada  pada mereka kecuali mereka didatangi perdebatan.’

Kemudian mereka melihat Nabi s.a.w. mengirim utusan kepada seluruh ahli agama, maka dia tidak duduk bersama-sama dengan mereka dalam majlis perdebatan untuk memaksa, membatalkan dan menguatkan hujah, menjawab soalan dan mengadakan paksaan. Oleh itu  mereka tidak berdebat dengan mereka melainkan membaca Al-Quran yang diturunkan ke atas mereka tanpa menambahkan perdebatan ke atasnya. Ini kerana ianya akan mengganggu  fikiran (menjadi hijab hati).”

Beliau juga menjelaskan tentang  kesalahan menggantikan istilah ‘ilmu Kalam’ dengan ‘ilmu Tauhid’ dengan katanya:
“Kini ilmu Kalam telah dianggapkan sebagai ilmu Tauhid yang terhasil melalui perdebatan di antara pelbagai pihak dan mengisytiharkan keunggulan mereka sehingga menamakan diri mereka sebagai ‘ahli Tauhid’ dan ulama Mutakallimin dinama- kan sebagai ‘ulama Tauhid’. Sebaliknya  semua ciri-ciri khas ilmu Kalam itu tidak pernah dibicarakan di zaman generasi umat Islam yang awal. Sesungguhnya mereka sangat mengingkari orang  yang membukakan pintu perdebatan dan membuka jalan ke arahnya. Ada pun yang terkandung di dalam al-Quran dari dalil-dalil zahir yang diterima pada awal pendengaran telah dipersetujui sebagai ilmu al-Quran. Tauhid di kalangan generasi umat Islam yang awal seolah-olah tidak diketahui oleh mutakallimin dan jika difahami juga mereka tidak bersifat dengannya. Mereka berpegang kepada seluruh perkara dari Allah Azza wa Jalla.”

Imam al-Ghazali menjelaskan pelbagai jalan mentauhidkan  Allah  atau mencapai makrifah kepada-Nya dalam kalangan umat Islam di  zamannya dengan katanya:
“Golongan pertama mengatakan  la ilaha illallah dengan lisannya tetapi hatinya lalai dari maknanya atau ia mengingkarinya yang dinamakan tauhid orang munafik.

Golongan kedua mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya dan hatinya membenarkan makna lafaz tauhid itu. Tauhid tersebut dinamakan tauhid orang awam. Inilah tauhid yang disebut di dalam ilmu usuluddin dan dibicarakan oleh golongan fuqaha dan ulama mutakallimin (ulama Kalam) daripada Asy’ariyyah (aliran Asy’ariyyah) dan Maturidiyyah (aliran Maturidiyyah).

Golongan ketiga bahawa memandang ia dengan hatinya akan keesaan Allah  itu dengan jalan terbukanya hijab hatinya dengan perantaraan nur yang sebenarnya bagi golongan yang menjalani ilmu suluk (amalan tarekat) iaitu makam muqarrabin (hampir dengan Tuhan). Melihat mereka dengan mata hatinya terhadap alam semesta adalah terhasil dari af’al-Nya (Tuhan Yang Esa) yang bersifat qahhar (gagah).

Golongan keempat mengatakan bahawa tiada ia melihat wujud di dalam alam ini melainkan zat Tuhan yang Esa Yang Wajibul-wujud iaitu penghayatan orang shiddiqin (penuh kepercayaan) yang ariffin (yang arif) yang dinamakan ahli sufi yang fana di  dalam kudrat-Nya. Maka tiada melihat ia akan dirinya kerana batin/rohaninya tenggelam dengan syuhud (memandang) akan Tuhan  yang Esa Yang Sebenarnya.”

Penjelasan tauhid Ahlus Sunnah (generasi umat Islam di zaman yang awal) tentang keesaan Allah  dan sifat-sifat-Nya juga telah dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dengan katanya:
“Bahawasanya Allah Taala itu Yang Esa, tidak menyekutui bagi-Nya: Sedia, tiada yang mendahului bagi-Nya: Yang kekal selama-lamanya, tiada bagi-Nya kesudahan: Yang Berdiri dengan sendiri-Nya, tiada yang memutuskan bagi-Nya.”

Dari fakta-fakta yang telah dihuraikan di atas, maka nyata- lah pelbagai mazhab akidah ahli Kalam yang silih berganti  menguasai pemerintah/kerajaan Islam dalam tempoh  tertentu adalah mengikut munculnya tokoh yang hebat dan berwibawa  yang memimpin mazhab tersebut  atau  para ulama Kalam yang mendapat tempat di sisi pemerintah. Di samping  itu, para tokoh ulama khalaf yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan lain-lain adalah muncul lebih awal dari tarikh kelahiran Abu Al-Hasan Asy’ari.  Fakta ini sudah cukup membuktikan bahawa  golongan al-salaf  bukanlah pengikut mazhab akidah ahli Kalam ini. Di zaman itu juga agama Islam telah berkembang dan menguasai seluruh Tanah Arab, Persia, Asia Tengah, Utara Afrika sehingga ke Andalusia dan keadaan ini menjelaskan  bahawa pendirian para tokoh Tasawuf  menjadikan jalan berzikir dan mujahadah yang diketengahkan oleh mereka adalah jalan terbaik untuk mencapai kesempurnaan hati/akidah atau khusyuk hati sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat r.a. dan al-salaf.

2. Munculnya Ilmu Sifat 20

Mazhab Asy’ariah-Maturidiah pada mulanya dimulai dengan tujuh  sifat Allah   yang  terhasil dari perdebatan-perdebatan  atau hujah-hujah ilmu Kalam  yang dikemukakan   oleh Abu Hassan Asy’ari untuk menghadapi hujah-hujah golongan Mu’tazilah tentang sifat-sifat Allah. Kemudian dikembangkan  oleh muridnya Abu Mansur Al-Maturidi dengan tiga belas sifat  menjadikan jumlahnya dua puluh sifat. Dalam sifat  dua puluh ini ada tergolong sifat nafsiah, sifat salbiah, sifat ma’ani dan sifat ma’nawiah. Ternyatalah,  ilmu Kalam  golongan ini  merupakan pengetahuan tentang keesaan Allah  sebagai Pencipta, yang terkandung di dalam sifat-sifat Allah  yang wajib dike- tahui.

Tauhid bermaksud: ‘Mengetahui bahawa sesuatu itu satu.’ Menurut definisi secara lebih jelas tentang tauhid: ‘Ilmu yang dapat menetapkan akidah (tekad) keagamaan seseorang yang dicari (dikasab) dari dalil-dalilnya yang berdasarkan keyakinan.’  Mereka  menjelaskan bahawa ilmu Tauhid ini memerlukan banyak perbahasan (ilmu Kalam) kerana Allah, sifat-sifat-Nya dan af’al-Nya adalah ghaib, dan kebanyakan orang berbeza pendapat. Ilmu Tauhid dan segala perbahasannya di ambil dari dalil-dalil menurut kajian akal atau disebut dalil akli dan bersumber dari al-Quran yang disebut dalil naqli.

Perbahasannya adalah mengenai sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Tauhid tercermin dalam kesaksian: ‘Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. adalah utusan-Nya.’ Tidak ada sembahan yang layak disembah selain daripada Allah. Tidak ada ibadat yang benar kecuali dengan mengikuti syariat Nabi s.a.w. Kalimah syahadat ini dapat memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Orang yang berikrar dengan kalimah tauhid kemudian melakukan ibadat sesuai dengan ketentuan syarak selama ia tidak mempersekutukan Allah atau syirik. Inilah pengetahuan atau hujah-hujah yang mendalam  yang berkisar di dalam membahaskan  sifat-sifat Allah  (ilmu Sifat 20)  sehingga pada akhirnya akal dapat mem- buat keputusan secara yakin bahawa keesaan Allah yang terkandung dalam sifat-sifat Allah yang wajib diketahui.

Di samping itu, golongan ahli Kalam ini menjelaskan bahawa berzikir itu  adalah membaca, memahami dan mengambil iktibar secara langsung dari ayat-ayat al-Quran. Oleh sebab itulah, maka mereka  dianjurkan berzikir dengan hanya sekadar melihat, merenung dan berfikir tentang alam semesta dan segala ciptaan Allah  (mengenal Allah secara  samaie) sehingga akal membuat keputusan secara yakin bahawa pencipta tersebut ialah Allah S.W.T. Makrifah menurut ahli Kalam ialah merujuk kepercayaan yang yakin terhadap sesuatu perkara yang benar-benar berlaku berasaskan bukti kukuh walaupun secara umum. Dengan demikian, kepercayaan serta keyakinan mereka kepada Allah sudah tentu berdasarkan bukti logik akal yang kukuh tentang kewujudan Allah menerusi alam ciptaan-Nya.

Sebaliknya, roh atau hati yang  bersih dari hijab nafsu dan waswas syaitan menerusi berzikir mengingati Allah dan bermujahadah memerangi nafsu akan dapat makrifah (mengenal)  Allah iaitu sampai kepada hakikat Allah  dan hakikat kehambaan dirinya. Mereka dapat menguasai diri dan menentang berbagai-bagai kehendak hawa nafsunya, dan dapat pula meneguhkan imannya dengan kehendak dan kekuasaan Allah  semata-mata. Inilah yang disifatkan oleh Allah  dalam firman-Nya:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ      ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً       فَادْخُلِي فِي عِبَادِي      وَادْخُلِي جَنَّتِي

Maksudnya:
“Wahai  jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai-Nya. Maka masuklah engkau ke dalam jemaah para hamba-hamba-Ku yang berbahagia. Dan masuklah ke dalam syurga-Ku.”
                                     (Surah al-Fajr, ayat: 27-30)

Dari suatu sudut yang  lain, mustahil bagi umat Islam untuk menerima hakikat  bahawa   ilmu Sifat 20  yang dianggapkan amat penting sebagai jalan mengesakan Allah  (iktikad)   telah tercicir dari dakwah keimanan Nabi s.a.w. dan perintah Allah  di dalam al-Quran. Malah, sifat-sifat Allah dan af’al-Nya  tidak pernah dibincangkan atau dibahaskan oleh para sahabat r.a, tabi’in dan al-salaf. Demikian juga, ianya  tidak diterima oleh sekelian ummah  meskipun ia seorang mujtahid dalam agama atau  betapa pun tinggi pencapaiannya dalam keilmuan dan ketaqwaan untuk mengubah tasawwur Akidah Islam ini mengikut kaedah yang tidak Islam (ilmu Kalam). Tegasnya,  Akidah Islam yang sebenar bukanlah seperti yang diamalkan atau dicapai oleh kebanyakan umat Islam hari ini (pemahaman ilmu Kalam), sebaliknya ia terkandung secara qat‘i (putus) di dalam al-Quran dan al-Sunnah (amalan zikrullah).

Kata tokoh kaum khalaf  tentang akidah para sahabat r.a. dan para tabi’in:
“Mereka tidak kenal perdebatan mengenai Asma’ullah (nama-nama Allah) dan sifat-sifat-Nya. Mereka juga tidak mengakui adanya kajian falsafah mengenai qada’dan qadar. Mereka tidak rela mempertikai penisbatan af’al (perbuatan-perbuatan) kepada Allah atau kepada hamba-hambaNya. Semua masalah itu merupakan Ilmu Allah yang tidak boleh difikirkan oleh akal manusia. Suatu ilmu khusus bagi Allah, bukan medan akal manusia yang lemah menyingkap misterinya.”

Jelas mereka lagi:
“Bila akal manusia memaksa diri melampaui batas-batas itu, maka jelas akan tersesat, menyimpang dari apa yang dituntut oleh Allah. Dirinya akan terjerumus ke jurang penyimpangan yang tidak ada hidayat, nur dan dalil yang jelas.”

Al-Imam Ibnu Katsir berkata:
“Fahaman yang diajarkan beliau (Hassan al-Asy’ari) adalah penetapan 7 sifat wajib bagi Allah  dan 7 sifat Mustahil, kemudiannya dikembangkan oleh Shaikh Mansur al-Maturidi menjadi 13 sifat sampai berjumlah 20 sifat. Apabila diteliti, nyatalah bahawa penetapan sifat wajib dan mustahil bagi Allah sebanyak 20 sifat adalah penetapan beliau berdasarkan kepada akal. Sepatutnya apa jua masalah bersangkutan kewujudan Allah SWT seharusnya berdasarkan kepada al-Quran dan hadis Nabi s.a.w.”

Demikianlah  aliran atau  mazhab akidah ahli Kalam yang berpegang kepada ilmu Sifat 20 yang merupakan golongan majoriti umat Islam hari ini. Aspek ilmu Kalam  inilah yang wajib dipelajari oleh golongan ini sebagai jalan menimbulkan keyakinan kepada keesaan Allah S.W.T. Biasanya, di segenap pelusuk negeri diadakan majlis bacaan kitab-kitab atau ceramah agama  di masjid-masjid atau surau-surau menumpukan kepada hujah-hujah atau huraian tentang ilmu Kalam   secara mendalam sebagai tonggak akidah mazhab ini. Lanjutan dari pada itu Akidah Islam yang sepatutnya tidak diperdebatkan  sepertimana  di kalangan generasi umat Islam di zaman yang awal kini  telah menjadi medan utama perdebatan hingga timbul berbagai-bagai tafsiran terhadapnya (pelbagai mazhab ahli zahir). Masing-masing pihak bertegas bahawa mazhab akidah merekalah yang betul. Bilamana perkara seumpama itu berlaku, maka banyaklah fitnah yang terjadi di kalangan masyarakat Islam.

Di samping itu, para ulama dan para sarjana  Kalam ini sentiasa mencanangkan kepada ummah bahawa para pengasas dan pendokong mazhab ini telah menyusun bagi umat Islam tentang ilmu Tauhid menurut sumber-sumber yang sahih atau pun menyimpulkan ijtihad menurut panduan al-Quran dan al-Sunnah serta bertepatan dengan maslahat yang secucuk dengan roh al-Quran dan al-Sunnah. Oleh itu, mereka tidak mahu menerima hakikat bahawa kesempurnaan hati atau Akidah Islam itu adalah perkara ushul atau prinsip dalam syiar Islam yang tidak boleh dilakukan perubahan atau ijtihad, yang hukumnya tetap dari mula hingga akhirnya tanpa mengambil kira faktor masa, tempat dan suasana.

Oleh itu, para tokoh ulama Islam di zaman yang awal telah menetapkan bahawa hanya perkara furu’iyah atau cabang yang dibolehkan dilakukan ijtihad terutamanya terhadap masalah masalah baru yang dihadapi dalam kehidupan umat Islam atas pertimbangan maslahat dan manfaat. Pada pertengahan abad ke-5H, para ulama Islam telah menyatakan bahawa pintu ijtihad telah ditutup. Malahan, mereka berpegang kepada prinsip  bahawa   segala ilmu dan  kefahaman Islam telah lengkap dan sempurna.

Sebahagian mereka mengatakan:
“Barangsiapa  bertaklid  kepada   para  sahabat r.a, dia akan menuju kepada Allah dengan selamat.”

Sememangnya perlu difahami bahawa umat Islam hendaklah menyedari dan menjauhkan dirinya daripada sebarang rupa runtunan songsang atau perkara-perkara yang cuba menyelewengkan Islam, dan menganalisis pengertian  sifat-sifat Allah secara sesat lagi menyesatkan, bermatlamatkan mengubah nilai-nilai sebenar hakikat Akidah Islam (berzikir mengingati Allah) sehingga menjauhkan umat Islam daripada memahami ketulenan agamanya.

Tidakkah manusia itu lebih berhak mengikut petunjuk Allah  yang telah menjadikan mereka, dan Dia juga memberi petunjuk dan hidayah kepada manusia!  Manusia sekali-kali tidak berhajat kepada sebarang petunjuk yang lain meskipun petunjuk yang lain itu kelihatannya lebih baik, lebih praktikal dan lebih layak kepada mereka pada zahirnya.

Justeru itu sebarang harapan, pergantungan dan keperluan sama ada zahir mahupun rohani mestilah dirujuk kepada Allah  selaku sumber teragung yang mampu memberi petunjuk dan hidayah kepada manusia. Petunjuk, teori dan ideologi yang disangka oleh manusia sebagai alat yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka sebenarnya palsu dan tidak membawa apa-apa erti tanpa sandaran sebenar kepada pertolongan dan hidayah Allah.

Nabi s.a.w. pernah menyebut di dalam hadisnya yang bermaksud:
“Berpegang teguhlah kamu akan  sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk.”                                        (HR  Abu  Daud)

Nabi s.a.w.  juga pernah bersabda yang bermaksud:
“Sesungguhnya tidak ada lain melainkan dua perkara: Perkataan (kalam) dan petunjuk. Oleh itu sebaik-baik perkataan ialah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, hendaklah kamu menjauhi perkara yang diada-adakan (bidaah), kerana sesungguhnya sejelek-jelek perkara ialah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan itu bidaah dan setiap bidaah itu sesat (dalalah).”
                                                  (HR  Ibn Majah)

3. Pengabaian Berzikir Mengingati  Allah

Oleh sebab itulah, maka pada hari ini  kita dapati kebanyakan umat Islam sudah tidak mengetahui ilmu dan amalan zikrullah (tarekat Tasawuf). Dengan itu  kita tidak terperanjat jika umat Islam sendiri telah mempersoalkan hakikat kebenaran ilmu dan amalan tersebut. Malahan  majoriti umat Islam hari ini telah terlalu lama dan leka menghabiskan masa dan mengorbankan seluruh usia mereka dengan sia-sia sekadar menjalani tarbiyah keimanan  reka cipta iaitu pemahaman hujah-hujah ilmu Kalam (ilmu Sifat 20) itu.

Di samping itu, para ulama dan para ilmuan Kalam ini sentiasa mencanangkan pelbagai  slogan akidah  di dalam setiap majlis bacaan kitab-kitab atau ceramah agama  bagi menggambarkan kesempurnaan akidah mereka. Antaranya;  kita menyatakan tauhid kepada Allah  berdasarkan keyakinan semata-mata, hidayah Ilahi kepada hati, kita hendaklah sentiasa mencintai Allah, hati kita hendaklah sentiasa ikhlas, kita jangan mempersekutukan Allah  dengan segala sesuatu, Islam hanyalah berpijak di atas landasan penyerahan diri dan kepasrahan kepada Allah,  dan lain-lain slogan indah yang sentiasa dicanangkan oleh para ulama dan para ilmuwan Kalam itu.

Boleh dikatakan  mereka tidak menyedari bahawa untuk mencapai tingkat keyakinan sebagaimana slogan-slogan akidah yang diwar-warkan itu hanya boleh wujud menerusi memperbanyakkan proses menyebut dan mengingati Allah sebagai pencetus kesedaran hati  yang boleh membuahkan suatu keyakinan yang teguh dan keimanan yang penuh terhadap keesaan dan kesempurnaan Allah S.W.T. Oleh sebab itulah, maka Allah S.W.T. berfirman:
الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
Maksudnya:
“Orang beriman  hati mereka tenang kerana berzikrullah. Ingatlah bahawa dengan berzikrullah hati manusia akan menjadi tenang.”              
                                        (Surah al – Radr, ayat: 28)

Allah S.W.T.  juga berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

Maksudnya:
“Sesungguhnya  orang  yang  bertaqwa  apabila  disentuh   rasukan syaitan, lalu mereka berzikrullah dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pandangan (rahmat Allah ).”                                             (Surah al-A’raf, ayat: 201)

Demikianlah golongan ahli Kalam yang mencipta pelbagai jalan tarbiyah keimanan reka cipta  adalah umpama orang yang cuba memancing ikan tanpa umpan dan mata pancing. Ia samalah umpama hendakkan anak tanpa berkahwin (berpasangan) atau umpama mahukan buah durian tetapi menanam pokok langsat. Sebaliknya, segala bentuk, cara dan jalan tarbiyah keimanan sebagai sebab musabab yang bertepatan itu pula semuanya telah ditempuh dan dilalui oleh Nabi s.a.w., para sahabat r.a. dan al-salaf. Ertinya apabila umat Islam memilih jalan   yang  lain maka natijahnya juga akan menjadi lain. Oleh itu umat Islam mesti menolaknya dan kembali mengikut jalan tarbiyah keimanan  umat terdahulu yang telah berjaya. Berzikirlah dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah berqiyamullail, dan berjuanglah dengan semangat yang kental melaksanakan segala amal ibadat yang diperintahkan serta yakin akan janji Allah nescaya kita akan dapat melihat bagaimana Allah  membantu dan memberi kemenangan kepada umat Islam.

Ternyata pada umumnya kebanyakan umat Islam hari ini memang telah terlalu banyak membuang masa dengan sia-sia seperti lepak, berfoya-foya, banyak berseronok dan berhibur. Mereka juga telah terlalu lama dibuai oleh lamunan angan-angan kosong berceramah atau berkuliah agama, (membaca kitab-kitab), berforum, idea, saranan, resolusi dan bermacam-macam lagi yang entah apa-apa nama dan istilah yang dilaksanakan sebagai jalan tarbiyah keimanan reka cipta. Namun ianya terus gagal untuk memerangi kerakusan nafsu  dan hati mereka terus menjadi keras (hati yang mati). Oleh itu,  jangan ditambah lagi oleh kelompok ulama atau  pendakwah Kalam yang turut mem- buang masa berdakwah sekadar menumpukan kepada tarbiyah menerusi hujah-hujah ilmu Kalam, iaitu sekadar menjadi bahan ‘mental exercise’. Ternyata proses tarbiyah ini  hanya memberitahu ummah  tentang sifat-sifat Allah dan af’al-Nya semata-mata, tetapi mereka  tidak pernah merasai khusyuk hati terhadap Allah akibat hijab nafsu yang tidak pernah diperangi (lalai berzikir mengingati Allah).

Pengabaian terhadap tarbiyah melalui berzikir mengingati Allah dan bermujahadah memerangi nafsu  menjadikan golongan ini tidak terjamin selamat dari kederhakaan, kemungkaran dan kemaksiatan. Hati mereka  sentiasa lalai dari berzikir mengingati Allah (memiliki hati yang keras) dan tidak dapat memiliki khusyuk hati kepada Allah S.W.T . Ibarat orang yang tahu gula itu manis tetapi tidak pernah memakan gula. Sebenarnya, inilah majoriti umat Islam hari ini yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Syariat Islam atau hukum hakam dan fadilat-fadilat segala amal ibadat seperti solat, puasa, ibadat haji, zakat, politik Islam (berjihad), menguasai tajwid al-Quran, menghafaz al-Quran, mentafsir al-Quran, menguasai ilmu Hadis dan sebagainya, tetapi tidak memahami tentang Akidah Islam yang syumul. Ini kerana mereka hanya menumpukan kepada Syariat Islam atau pengetahuan ilmu Fiqah semata-mata menerusi  siri ceramah agama dan bacaan kitab-kitab di sepanjang usia mereka, lantas mengabaikan tarbiyah terhadap aspek rohani (hati). Maka kerana itu   mereka tenggelam dalam lautan lalai (memiliki hati yang mati).

Sememangnya golongan (ahli Kalam) ini sarat dengan hujah-hujah ilmu Kalam  dan pengetahuan ilmu Fiqah  yang bersarang pada akal. Mereka tahu halal dan haram tetapi bila bertembung dua keadaan antara runtunan Tuhan dan kepentingan duniawi, nescaya terdorong mereka untuk memilih kepentingan duniawinya. Ini kerana golongan  ini  tidak pernah merasa takut kepada Allah   dan sentiasa terlupa di sisi Allah adanya azab akhirat yang amat pedih untuk ummah yang ingkar. Longgar syariatnya bukan kerana tidak tahu tetapi kerana terhijab hati. Pengabdian dan perhambaan kepada Allah  sentiasa tidak sempurna akibat lalai berzikir mengingati Allah. Golongan ahli zahir ini tidak bersifat dengan sifat-sifat kehambaan yang sempurna dan hati tidak dapat musyahadah kepada keagungan dan kesempurnaan Allah S.W.T. (memiliki hati yang mati), sering pula ada helah dan hujah untuk membenarkan pelanggaran syariat.
      
Dengan itu,  mereka sentiasa leka dalam kelalaian tanpa berzikir kepada Allah (hati yang mati), nafsunya rakus, ibadatnya cuai dan tiada kelazatan. Syariatnya longgar, akhlaknya rosak. Keperibadian Islamnya kurang meyakinkan. Penampilan dirinya, gerak-gerinya, tingkah lakunya, percakapannya, pemikirannya tidak menggambarkan keindahan Islam. Rumahtangganya tidak terpimpin dan tidak wujud suasana sebuah keluarga Islam. Kebahagiaan hidup tidak diperolehi sepenuhnya. Masih terasa enaknya dengan maksiat. Sesekali insaf dan sedar akan kelemahan imanya dan dia tahu maksiat itu berdosa dan mendatangkan kemurkaan Allah  yang balasannya adalah neraka. Namun apabila berhadapan dengan ujian, cubaan dan tarikan ke arah kemaksiatan, seringkali mereka tumpas dan kecundang meskipun kekadang masih ada kemahuan untuk melawan. Inilah tipu daya yang paling besar iaitu berlarut-larut di dalam berbagai dosa disebabkan bergantung harap terhadap keampunan (yang boleh didapati dari Allah) tanpa ada rasa menyesal dan sentiasa menangguh untuk menghampiri diri kepada Allah.

Ternyata  golongan ahli Kalam  ini  hanya seperti  tubuh  kaku yang  tidak  bernyawa akibat roh kekuatan agama (amalan zikrullah)  tidak diketahui dan dianggapkan tidak ada hubungan dengan  kesempurnaan hati/akidah. Apabila manusia sudah tidak bernyawa maka ia dipanggil mayat. Iaitu jasad yang sudah kehilangan fungsi. Oleh itu  dalam tempoh yang sangat singkat jasad itu akan mengalami kereputan dan akhirnya hancur. Demikian juga umat Islam yang terpisah dari amalan rohani  dan alam ghaib sama seperti jasad tiada roh (hati yang mati).

Inilah realiti yang kita dapat lihat terhadap umat Islam  hari ini, iaitu mereka semakin tidak kenal Allah  (lalai berzikir mengingati Allah), derhaka, zalim, ganas, jatuh menjatuh, tindas menindas, gejala murtad, menipu dan mengamalkan rasuah, meminum arak, berzina,  berbunuhan sesama Muslim (negara-negara Arab) dan bergelumbang dengan berbagai gejala kejahatan atau maksiat seolah-olah sebagai manusia tanpa agama, sedangkan semua itu berlaku dalam keadaan agama diperkatakan di mana-mana. Oleh sebab itulah, maka apabila nafsu terdorong untuk melakukan kezaliman, penyelewengan atau lain-lain kemungkaran ataupun kejahatan maka ianya tidak dapat ditangkis atau ditepis oleh akal yang dilonggokkan dengan hujah-hujah ilmu Kalam dan  pengetahuan Ilmu Fiqah yang mendalam. Ini kerana  proses tarbiyah ini bersifat lahiriah (mengabaikan berzikir mengingati Allah) dan ianya tidak dapat membersihkan pelbagai hijab hati (mazmumah). Ini menepati firman Allah S.W.T.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

Maksudnya:
“Wahai umat manusia,  sesungguhnya janji Allah (membalas amal soleh kamu) adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia dan janganlah syaitan yang pandai menipu itu berpeluang memperdayakan kamu dengan (kemurahan) Allah (lalu kamu lalai dan menderhaka).”                           (Surah Fatir, ayat: 5)
    
Sekali lagi ditegaskan di sini bahawa dakwah syiar Islam ertinya membawa manusia amnya, dan khususnya untuk umat Islam sendiri kepada sentiasa mengagungkan Allah  (sentiasa berzikir mengingati Allah), membesar, menyembah, mengabdi dan mentaati Allah S.W.T. Juga ingin membawa manusia kepada menerima, memahami dan menghayati ajaran Islam dan mendapat keredaan-Nya. Dan juga membawa mereka kepada kehidupan yang diikat oleh syariat atau hukum hakam Islam.

Oleh itu  apalah yang dapat diharapkan daripada orang yang tidak memiliki kesempurnaan hati/akidah. Hatinya tidak dapat menghayati keagungan dan kesempurnaan Allah (hati yang mati). Ibadatnya cuai, syariatnya longgar dan masih lazat dengan kemungkaran. Ertinya syarat yang pertama sebagai sebab untuk Allah serahkan kejayaan dan kemenangan sudah gagal dipenuhi oleh umat Islam. Selagi umat Islam di tahap iman ilmu atau sekadar berfikiran ilmu Kalam ataupun sarat dengan pengetahuan ilmu Fiqah,  maka selama itulah Allah tidak datangkan keyakinan kepada manusia untuk menerima Islam sepenuhnya. Kalau pun ada yang menerima Islam, maka para pengikutnya  juga sama  pemimpinnya, iaitu memiliki hati yang mati.

4. Ummah Tanpa Kesempurnaan Hati (Hati Yang Mati)    

Dalam situasi ummah tanpa kesempurnaan hati/akidah, andainya dia seorang pemimpin, maka kezaliman dan kerosakan berleluasa hasil dari kekuasaan yang dimilikinya. Pemikirannya tidak membawa banyak kebaikan kepada umat. Pembangunannya lebih condong kepada meterialisma. Keuntungan duniawi lebih diutamakan. Rakyat menerima padah di atas kerakusannya.

Andainya dia seorang intelek, cetusan idea dan pandangannya lebih cenderung kepada kepentingan pemerintah. Andainya dia seorang ulama, maka masyarakat umum tidak menjadikannya sandaran. Dia tidak mewarisi peribadi, tugas,  peranan dan tanggungjawab para Nabi dan Rasul. Kehidupan ulama tidak berbeza dengan orang awam.

Andainya dia seorang pekerja, buruh atau petani, keluh kesah, mendongkol dan tiada kesabaran sering melanda hidupnya. Sudahlah nasibnya miskin material yang memang sedia susah, ditambah pula dengan memiliki hati yang mati, bertambah parahlah penderitaan hidup yang dialami. Kemiskinan dianggapnya satu bala dari Tuhan.

Orang kaya yang kelebihan harta benda tidak dirasainya sebagai kurnia Allah, amanah dan ujian. Mereka kedekut, tamak, membazir, berfoya-foya, bermewahan dan berlebihan. Akhirnya lahirlah masyarakat yang mengalami berbagai kegawatan. Semua perkara negatif, mungkar, jenayah dan kesalahan hanya mahu diundang-undangkan. Kemudian dikuatkuasakan berserta hukuman. Maka lahirlah umat yang tidak pernah puas hati, berdendam, geram dan pemarah.

Begitulah situasi umat Islam apabila mengalami fenomena ‘kekeliruan berakidah’ tanpa disedari atau lalai berzikir mengingati Allah, atau masih berada di tahap iman  ilmu Kalam  (memiliki hati yang mati),  mereka sentiasa tewas kepada kehendak hawa nafsu liar. Banyak tenaga, masa  dan wang ringgit yang dihabiskan sebagai peruntukan membuat kajian, perancangan, program dan aktiviti untuk mencegah dan membendung gejala negatif. Namun hasilnya sangatlah mengecewakan. Inilah yang dimaksudkan dengan tumpas atau kecundang di gelanggang sendiri. Tewas kepada kerakusan nafsu yang tidak pernah diperanginya. Kalah kepada pujuk rayu syaitan. Jatuh terjelepak berhadapan dengan tarikan dan tipu daya kelazatan dan kesenangan duniawi yang sementara.

Sayangnya terlalu sedikit di kalangan umat Islam yang menyedari dan memandang penting terhadap persoalan pertama dan utama (kesempurnaan hati/akidah) ini. Akibatnya umat Islam terus bergelut dan bergelumbang dengan berbagai sifat-sifat keji dan perbuatan negatif. Maksiat dan kemungkaran itulah yang menjadi hijab atau penghalang dari turunnya bantuan Allah. Dalam konteks dakwah pula, ini adalah penghalang manusia menerima kebenaran (Islam).

Dari fakta-fakta yang diberikan di atas, amat jelas menun- jukkan bahawa golongan ahli Kalam ini telah  menghabiskan dan mengorbankan seluruh tenaga dan usia dengan sia-sia iaitu sekadar memberi penumpuan kepada  pemahaman hujah-hujah ilmu Kalam dan pengetahuan ilmu Fiqah yang mendalam  iaitu jalan tarbiyah keimanan yang tidak memberi manfaat kepada aspek rohani. Dengan ini bermakna tanpa disedari mereka bahawa  tarbiyah keimanan  reka cipta itu tidak dapat memerangi nafsu dan membaiki penyaki-penyakit hati (pelbagai hijab). Oleh itu  buatlah pelbagai bentuk  tarbiyah keimanan reka cipta,  jika tidak berasaskan  kepada  berzikir mengingati Allah dan bermujahadah memerangi nafsu (tarekat Tasawuf), maka ianya tidak akan berhasil mencegah dan membendung gejala negatif dan kemungkaran.

Nabi s.a.w.  juga bersabda yang bermaksud:
“Sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup nescaya dia akan melihat banyak perselisihan (yang akan terjadi). Oleh itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa-ur-Rasyiddin yang mendapat petunjuk, gigitlah dia (sunnah-sunnah itu) dengan geraham. Hindarkanlah olehmu mengadakan akan perkara baru (dalam urusan agama), tiap-tiap perkara baru adalah bida’ah dan tiap-tiap bida’ah adalah sesat.”
                                           (HR  Abu Daud dan Tirmizi)

Sebuah hadis Nabi s.a.w. yang lain pula dapat menguatkan lagi berlakunya proses kelunturan atau kemalapan ilmu dan amalan Islam. Nabi s.a.w. bersabda seperti berikut:
“Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun yang mengikuti kurun mereka itu, kemudian kurun yang mengikuti kurun mereka itu, kemudian akan meluaslah kedustaan, maka janganlah kamu pegang kata-kata mereka dan amalan mereka.”

Berdasarkan kepada hadis yang tersebut dapat kita simpulkan bahawa keunggulan zaman Islam itu hanya pada peringkat tiga kurun yang awal iaitu, kurun pertama, kedua, dan kurun ketiga Hijrah. Selepas kurun ke tiga Hijrah kemerosotan dan kemalapan umat Islam dalam fahaman agama amat jelas sehingga Nabi s.a.w. mengingatkan umatnya supaya mereka berwaspada jangan sampai terjerumus ke lembah kesesatan, mereka mestilah sentiasa menjadikan ulama-ulama Islam yang lahir pada tiga kurun itu sahaja sebagai tonggak ikutan mereka, contoh tauladan mereka. Oleh sebab itulah, maka kita dapati bahawa mazhab-mazhab Islam baik dalam bidang fiqah mahupun dalam bidang tauhid lahir dalam lingkungan tiga kurun yang awal itu sahaja. Apa yang dimaksudkan dengan zaman ulama al-salaf adalah tiga kurun tersebut. Kerana itulah ramai ulama Islam berpendapat bahawa mazhab yang boleh diikuti oleh umat Islam adalah mazhab yang lahir dalam lingkungan tiga kurun itu dan mana-mana mazhab yang lahir selepasnya tidak boleh dianuti, kerana tidak terlepas daripada berbagai-bagai kelemahan dan kecacatan.
Nabi s.a.w. juga bersabda yang bermaksud:
“Sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun akan masuk juga”                           (HR  Imam Bukhari  dan Muslim)

10 comments:

الفقير إلى الله ابرار نعيم said...

Asslamualaikum ya syeikh..minta izin share..demi kbaikan umat islam akhir zman nie..bleh?

Tariqah Ahmadiah said...

Waalaikumsalam wbt.

Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah dan mendapat keredhaanNya di akhirat nanti..

Mohd Fazli said...

jika berkenderaan dengan kereta berkata hal kereta sudah la..,
jangan di perkatakan hal kapal terbang hanya dengan melihat saja,jika tidak pernah menaikinya.... IlmuNya luas dan mendalam....

Abu Dzar Zainal said...

Seharusnya umat Islam berlapang dada utk menerima ijtihad para ulama' muktabar berkaitan hukum-hukum dlm bidang ilmu fekah yg melahirkan pelbagai mazhab yg menjadi ikutan umat Islam. Ijtihad yg dilakukan oleh mereka adalah berkisar kpd perkara furu' iyah (cabang) semata-mata. Ianya tidak melibatkan perkara prinsip dlm agama iaitu Akidah Islam dan Syriat Islam. Oleh itu, kemunculan ilmu Kalam sejak kurun ke-3 Hijrah yg memperdebatkan sifat-sifat Allah adalah meragukan kita umat Islam utk menerimanya sebagai ilmu Akidah Islam dan Imam al-Ghazali menyifatkan ilmu Kalam itu bukanlah aspek ilmu dalam agama Islam. Ianya hanyalah semata-mata debat yg tercela iaitu pengetahuan ttg sifat-sifat Allah sekadar utk dperdengarkan dan tidak memberi apa-apa manfaat kpd aspek rohani(hati).

Abu Dzar Zainal said...

Oleh itu Nabi s.a.w sentiasa berdoa memohon perlindungan dari Allah SWT daripada hati yang tidak khusyuk dan ilmu yang tidak bermanfaat. Sebuah riwayat daripada Zaid bin Arqam mengatakan bahawa Nabi s.a.w selalu berdoa dengan menyebut:
"Ya Allah aku berlindung kepadaMu daripada ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk , nafsu yang tidak puas dan doa yang terhijab." (HR Muslim)

Oasispg said...

Apakah imam abu hanifah, malik, syafie, ahmad, begitu juga ulama hadits bukhari, muslim, nasaie, abu daud, ibnu majah, thirmizi dll beraqidah asyaariah?

mk said...

Imam abu hassan asyairah lahir tahun bila?imam2 mazhab utama meninggal tahun bila? sila buka kitab sirah...ambil masa.jgn buang masa utk perkara yg tak berfaedah..

mk said...

Mana2 tareqat yg hendak mendekatkan diri kpd Allah IKUT cara rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah tareqat yg dibenarkan..selain itu adalah penyimpangan yg tidak akan sampai ke tujuannya.

Abu Dzar Zainal said...

Telitikan tarikh lahir Imam Abu Hassan Asy'ari, yang lahir selepas 55tahun drp tarikh kewafatan Imam Syafi'i dan 4 tahun selepas kewafatan Imam Bukhari. Ini jelas menunjukkan bahawa Imam Syafi'i dan Imam Bukhari bukanlah pengikut akidah mazhab Asy'ariah-Maturidiah (ilmu sifat 20) kerana kedua-dua tokoh itu wafat sebelum Asy'ari dilahirkan. Hitungkanlah peristiwa dan tarikh di atas dengan akal yang waras supaya kita membuat pilihan tepat terhadap pelbagai mazhab akidah dalam Islam hari ini. Begitu jugalah dengan Imam Abu Hanifah dan imam Malik yang lebih awal wafat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, maka mereka bukanlah pengikut mazhab akidah berkenaan.


Sejarah telah menjelaskan bahawa pada peringkat usia remajanya, beliau (Abu Hassan Asy'ari) adalah pendokong kuat kepada fahaman muktazilah yang menguasai dakwah akidah umat Islam di zaman kerajaan Abasiyyah. Selepas usianya mencecah 50-an baharulah beliau bertukar mazhab dengan mendirikan mazhab akidahnya yang tersendiri. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir dengan katanya:

“Fahaman yang diajarkan beliau (Hassan al-Asy’ari) adalah penetapan 7 sifat wajib bagi Allah dan 7 sifat Mustahil, kemudiannya dikembangkan oleh Shaikh Mansur al-Maturidi menjadi 13 sifat sampai berjumlah 20 sifat. Apabila diteliti, nyatalah bahawa penetapan sifat wajib dan mustahil bagi Allah sebanyak 20 sifat adalah penetapan beliau berdasarkan kepada akal. Sepatutnya apa jua masalah bersangkutan kewujudan Allah SWT seharusnya berdasarkan kepada al-Quran dan hadis Nabi s.a.w.”


Menurut Ibnu Khaldun pula, ilmu Kalam (ilmu Sifat 20) adalah ilmu yang memuat hujah-hujah untuk mempertahankan Akidah Islam dengan menggunakan dalil-dalil akli, serta memuat pula bantahan terhadap orang yang mengingkarinya, tetapi ianya berbeza dengan prinsip Akidah Islam golongan al-salaf dan Ahlus Sunnah.

Albakr Allatifi said...

Assallamualaikum Ustaz,

Ulasan dan pembacaan yang baik, namun ramai juga pihak sebelah sana yang kontra jauh dari sifat berlapang dada. Cara komen tak ada nilai Ilmiah.Tak pe lah Ustaz, sabar dan terus mencelikan ummah.Tempat saya dulu-dulu lagi hebat mereka ini. Sampai hari raya pun ikut Arab Saudi...punyalah taasub, perbezaan waktu dan masa pun tak ambil pusing asalkan ikut si-wahab. Tapi kini dah lama lupus....

tumpang share ustaz.